ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 139 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง