ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.5-1.00 เมตร ระยะยาวไม่น้อยกว่า 344 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง