ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมทางลูกรังโดยลงดินลูกรังเกรดเกลี่ยเรียบอัดแน่น หมู่ที่ 1-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง