ชื่อเรื่อง : ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระบะ 4 ประตู) องค์การบริหารส่วนต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ประจ าป

ชื่อไฟล์ : P79QIdMWed112323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้